Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 • 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Fa. Grom zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
 • 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 • 1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 • 1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Fa. Grom worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Fa. Grom ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

 • 2.1 Alle aanbiedingen van Fa. Grom zijn vrijblijvend en fa. Grom behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
 • 2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Fa. Grom. Fa. Grom is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Fa. Grom dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

 • 3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's inclusief BTW, exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 • 3.2 Betaling dient te geschieden vooruit, door overmaking van het factuurbedrag op de van rekening van Grom, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Fa. Grom.
 • 3.3 Uw bestelling wordt pas in behandeling genomen nadat creditering van de bankrekening van Grom heeft plaatsgevonden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 • 3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Grom bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien Fa. Grom haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Fa. Grom om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
 • 3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Fa. Grom gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
 • 3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Fa. Grom.

Artikel 4. Levering

 • 4.1 De door Fa. Grom opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
 • 4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Verzending geschiedt op kosten en risico van de koper. Verzekering van de betreffende waren is mogelijk tijdens het verzenden, echter dit dient wel van tevoren schriftelijk te worden aangevraagd.
 • 4.3 Fa. Grom behoudt zich het recht toe om grote bestellingen zo nodig op te delen. De koper zal hier te allen tijde over worden geïnformeerd. Onderdelen van de bestelling welke buiten de schuld van Fa. Grom niet snel leverbaar zijn zullen automatisch in back-order worden geplaatst. Deze goederen zullen geleverd worden wanneer zij voor Fa. Grom beschikbaar zijn.
 • 4.4 De dag van levering van de goederen wordt op voorhand gemeld. Is er op de dag van levering niemand op het opgegeven leveringsadres aanwezig om de bestelling in ontvangst te nemen, dan zijn de meerkosten van de zending voor het retour nemen en opnieuw verzenden voor rekening van de koper.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

 • 5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Fa. Grom verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

 • 6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Fa. Grom daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vier (4) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Retourzendingen vinden plaats voor kosten en risico van de koper.
 • 6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Fa. Grom de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

 • 7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Fa. Grom, dan wel tussen Fa. Grom en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Fa. Grom, is Fa. Grom niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Fa. Grom.

Artikel 8. Ruiling

 • 8.1 Er zal geen ruiling van het bestelde plaatsvinden als verkeerde opgave van de maat de reden is. Bij elk shirt op de web-site staat nl. de juiste maatberekening.
 • 8.2 De verzendkosten bij een ruiling zijn te allen tijde voor rekening van de koper.

Artikel 9. Overmacht

 • 9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Fa. Grom in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Fa. Grom gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 • 9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Fa. Grom kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

 • 10.1 Indien u aan Fa. Grom schriftelijk opgave doet van een adres, is Fa. Grom gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Fa. Grom schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
 • 10.2 Wanneer door Fa. Grom gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Fa. Grom deze Voorwaarden soepel toepast.
 • 10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Fa. Grom in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Fa. Grom vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 • 10.4 Fa. Grom is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
 • 10.5 Fa. Grom levert veelal natuurproducten. Kleurafwijkingen tussen het uiteindelijk ontvangen product en het afgebeelde product in de catalogi zijn altijd mogelijk. Kleurafwijkingen tussen de catalogi en de werkelijke producten geven geen recht op ontbinding van de overeenkomst danwel retournering van het product.
 • 10.6 Het is u niet toegestaan materialen of aanhangsels die door Fa. Grom of een van haar leveranciers aan het product is toegevoegd te verwijderen.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • 11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Fa. Grom zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Fa. Grom worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Fa. Grom ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Fa. Grom zijn vrijblijvend en fa. Grom behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Fa. Grom. Fa. Grom is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Fa. Grom dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s inclusief BTW, exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden vooruit, door overmaking van het factuurbedrag op de van rekening van Grom, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Fa. Grom.
3.3 Uw bestelling wordt pas in behandeling genomen nadat creditering van de bankrekening van Grom heeft plaatsgevonden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Grom bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien Fa. Grom haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Fa. Grom om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Fa. Grom gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Fa. Grom.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Fa. Grom opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Verzending geschiedt op kosten en risico van de koper. Verzekering van de betreffende waren is mogelijk tijdens het verzenden, echter dit dient wel van tevoren schriftelijk te worden aangevraagd.
4.3 Fa. Grom behoudt zich het recht toe om grote bestellingen zo nodig op te delen. De koper zal hier te allen tijde over worden geïnformeerd. Onderdelen van de bestelling welke buiten de schuld van Fa. Grom niet snel leverbaar zijn zullen automatisch in back-order worden geplaatst. Deze goederen zullen geleverd worden wanneer zij voor Fa. Grom beschikbaar zijn.
4.4 De dag van levering van de goederen wordt op voorhand gemeld. Is er op de dag van levering niemand op het opgegeven leveringsadres aanwezig om de bestelling in ontvangst te nemen, dan zijn de meerkosten van de zending voor het retour nemen en opnieuw verzenden voor rekening van de koper.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Fa. Grom verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Fa. Grom daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vier (4) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Retourzendingen vinden plaats voor kosten en risico van de koper.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Fa. Grom de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Fa. Grom, dan wel tussen Fa. Grom en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Fa. Grom, is Fa. Grom niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Fa. Grom.

Artikel 8. Ruiling

8.1 Er zal geen ruiling van het bestelde plaatsvinden als verkeerde opgave van de maat de reden is. Bij elk shirt op de web-site staat nl. de juiste maatberekening.
8.2 De verzendkosten bij een ruiling zijn te allen tijde voor rekening van de koper.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Fa. Grom in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Fa. Grom gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Fa. Grom kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan Fa. Grom schriftelijk opgave doet van een adres, is Fa. Grom gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Fa. Grom schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door Fa. Grom gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Fa. Grom deze Voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Fa. Grom in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Fa. Grom vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 Fa. Grom is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
10.5 Fa. Grom levert veelal natuurproducten. Kleurafwijkingen tussen het uiteindelijk ontvangen product en het afgebeelde product in de catalogi zijn altijd mogelijk. Kleurafwijkingen tussen de catalogi en de werkelijke producten geven geen recht op ontbinding van de overeenkomst danwel retournering van het product.
10.6 Het is u niet toegestaan materialen of aanhangsels die door Fa. Grom of een van haar leveranciers aan het product is toegevoegd te verwijderen.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)